Tag: Tiếng Anh

Danh ngôn Tiếng Anh 20

There is no revenge so complete as forgiveness. Không có cách báo thù nào hoàn hảo bằng sự tha thứ. Josh Billings There is no revenge so complete as forgiveness. Không có cách báo thù nào hoàn hảo bằng sự

Danh ngôn Tiếng Anh 19

I guarantee it won’t be easy. I guarantee that at one point or another, one of us is gong to want to leave. But I also guarantee that if I don’t ask you to be mine, I am going to

Danh ngôn Tiếng Anh 18

If I don’t know what true love is, how will I ever find it? (Nếu em không biết thế nào là tình yêu đích thực, em sẽ tìm thấy nó sao đây?) Lời yêu 4 From the moment I saw

Danh ngôn Tiếng Anh 17

Love is when “I” is no longer in your vocabulary because “we” takes over. (Tình yêu là khi “em/anh” không còn tồn tại trong vốn từ vựng của bạn nữa vì “chúng mình” đã chiếm đóng mất rồi.) Lời yêu

Danh ngôn Tiếng Anh 16

Những con người phi thường vượt qua những nghịch cảnh khủng khiếp, và họ trở nên phi thường hơn nhờ vậy. (Extraordinary people survive under the most terrible circumstances and they become more extraordinary because of it.) Robertson Davies The

Danh ngôn Tiếng Anh 15

If love is war, then by all means…Conquer ME! Nếu tình yêu là cuộc chiến, vậy thì hãy……. Chinh phục Em! If I were your tear-drops, I will roll down to reach your lips. But if you were my tear-drops,

Danh ngôn Tiếng Anh 14

Perhaps they are not stars, but rather openings in heaven where the love of our lost ones pours through and shines down upon us to let us know they are happy. Có lẽ đó không phải là những vì sao,

Danh ngôn Tiếng Anh 13

Don’t ever give up on something or someone that you can’t go a full day without thinking about. Đừng bao giờ từ bỏ thứ gì hoặc ai mà bạn không thể đi hết một ngày mà không nghĩ về họ.

Danh ngôn Tiếng Anh 12

What matters in life is not what happens to you but what you remember and how you remember it. Những điều có ý nghĩa trong cuộc sống không phải là điều gì xảy đến với bạn mà là bạn nhớ

Danh ngôn Tiếng Anh 11

Man becomes man only by his intelligence, but he is man only by his heart. Con người chỉ trở thành người nhờ trí thông minh, nhưng chỉ nhờ trái tim con người mới là người. Henri Frederic Amiel Frue friendship

Danh ngôn Tiếng Anh 10

Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend. Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới

Danh ngôn Tiếng Anh 9

Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer. Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình

Danh ngôn Tiếng Anh 8

There are basically two types of people. People who accomplish things, and people who claim to have accomplished things. The first group is less crowded. Cơ bản là có hai loại người. Người làm nên chuyện và người tuyên bố

Danh ngôn Tiếng Anh 7

Just as the wave cannot exist for itself, but is ever a part of the heaving surface of the ocean, so must I never live my life for itself, but always in the experience which is going on around me.

Danh ngôn Tiếng Anh 6

A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last. Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm. Edward Bulwer Lytton There is only one passion, the

Danh ngôn Tiếng Anh 5

Some men see things as they are and say “Why”? Others dream things that never were and say “why not”? Một số người nhìn sự việc đúng như chúng đang tồn tại và hỏi “tại sao vậy”? Những người khác

Danh ngôn Tiếng Anh 4

True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance. Tình bạn thực sự có thể mang lại tri thức thực sự. Nó không phụ thuộc vào bóng tối hay sự ngu dốt. Henry David Thoreau

Danh ngôn Tiếng Anh 3

Most people have vast potential. most can do extraordinary things if they take the risks. Yet most don’t, they sit in front of the TV and treat life as if it goes on forever. Phần lớn mọi người đều có

Danh ngôn Tiếng Anh 2

A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out. Người bạn thực sự là người bước vào khi cả thế giới bước ra. Walter Winchell It may be more important to have at

Danh ngôn Tiếng Anh 1

Love – respect – royalty, that surely is what true friendship is all about. Tình yêu – lòng kính trọng – đức trung thành, chắc chắn đó là những điều mà tình bạn chân thực chứa đựng. Jara McKenzie When