Danh ngôn Tiếng Anh 10

Remember, the greatest gift is not found in a store nor under a tree, but in the hearts of true friend.
Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất không phải được tìm thấy trong một cửa hàng hay dưới một gốc cây mà được tìm thấy trong trái tim của những người bạn thật sự.

Cindy Lew


To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai thứ: sự ngu dốt và lòng tự tin.

Mark Twain


Don’t let people drive you crazy when you know it’s in walking distance.
Đừng để người ta làm bạn phát điên khi bạn biết việc ở trong khoảng cách mà mình đi được.


It’s not who you are that holds you back, it’s who you think you’re not.
Người ghìm chân bạn không phải con người của bạn, mà là con người bạn nghĩ không phải là mình.

Khuyết danh


Knowledge in the head and virtue in the heart, time devoted to study or business, instead of show and pleasure, are the way to be useful and consequently happy.
Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc.

John Adams


It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

Agnes Repplier


The most I can do for my friend is simply to be his friend. I have no wealth to bestow on him. If he knows that I am happy in loving him, he will want no other reward. Is not friendship divine in this?
Điều quan trọng nhất tôi có thể làm cho bạn là trở thành bạn của bạn. Tôi không có của cải để dâng tặng bạn. Nếu bạn biết tôi hạnh phúc khi yêu thương bạn, bạn sẽ không muốn thêm một phần thưởng nào khác. Chẳng phải vì thế mà tình bạn thiêng liêng đó sao?


I am tomorrow, or some future day, what I establish today. I am today what I established yesterday or some previous day.
Tôi là ngày mai, hay ngày tương lai nào đó, cho những gì tôi thiết lập ngày hôm nay. Tôi là ngày hôm nay cho những gì tôi thiết lập ngày hôm qua hay ngày nào đó đã trôi qua.

James Joyce


Happy is the hearing man; unhappy the speaking man.
Người hạnh phúc là người lắng nghe; kẻ bất hạnh là kẻ thổ lộ.

Ralph Waldo Emerson


It is not by the gray of the hair that one knows the age of the heart.
Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Edward Bulwer Lytton


Put your future in good hands – your own.
Hãy đặt tương lai vào bàn tay đáng tin cậy – bàn tay của chính bạn.

Khuyết danh


I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.
Tôi chưa thất bại. Tôi chỉ là đã tìm ra 10,000 cách không hoạt động.

Thomas Edison


I think if you do something and it turns out pretty good, then you should go do something else wonderful, not dwell on it for too long. Just figure out what’s next.
Tôi nghĩ nếu bạn làm điều gì đó và thu được kết quả tốt đẹp, bạn nên đi tiếp để làm những điều tuyệt vời khác, đừng dừng chân lại quá lâu. Hãy tìm xem nên làm gì tiếp.

Steve Jobs


We cannot insure success, but we can deserve it.
Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

John Adams


Rare as is true love, true friendship is rarer.
Tình yêu thật sự đã hiếm, tình bạn thật sự còn hiếm hơn.

La Fontaine


Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.

Winston Churchill


In my friend, I find a second self.
Trong bạn, tôi tìm thấy một nửa bản thân tôi.

Isabel Burton


The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.
Bí ẩn của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.

Horace Walpole


Friendship without self interest is one of the rare and beautiful things in life.
Tình bạn không có tư lợi là một trong những điều tuyệt đẹp và quý hiếm trong cuộc sống.

James Francis Byrnes


“Stay” is a charming word in a friend’s vocabulary.
“Ở lại” là một từ tuyệt diệu trong ngôn từ của tình bạn.

Louisa May Alcott


The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.
Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

Mahatma Gandhi


The danger of the past was that men became slaves. The danger of the future is that man may become robots.
Mối nguy hiểm của quá khứ là con người bị biến thành nô lệ. Mối nguy hiểm của tương lai là con người có thể trở thành rô bốt.

Erich Fromm


We are born crying, live complaining, and die disappointed.
Chúng ta sinh ra đã khóc, sống để phàn nàn và chết trong thất vọng.

Thomas Fuller


Variety’s the very spice of life, That gives it all its flavor.
Sự đa dạng là gia vị của cuộc sống. Chính nó tạo ra cho cuộc sống tất cả mùi vị.

William Cowper


Life becomes harder for us when we live for others, but it also becomes richer and happier.
Cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.

Albert Schweitzer


The tragedy of life is what dies inside a man while he lives.
Bi kịch cuộc đời là những gì chết đi bên trong một người khi anh ta còn sống.

Albert Schweitzer


The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.
Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

Henri Frederic Amiel


The fire which enlightens is the same fire which consumes.
Ngọn lửa soi sáng cũng là ngọn lửa thiêu đốt.

Henri Frederic Amiel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *