Danh ngôn Tiếng Anh 20

There is no revenge so complete as forgiveness.

Không có cách báo thù nào hoàn hảo bằng sự tha thứ.

Josh Billings


There is no revenge so complete as forgiveness.

Không có cách báo thù nào hoàn hảo bằng sự tha thứ.

Josh Billings


Forgive your enemies, but never forget their names.

Hãy tha thứ cho kẻ thù, nhưng đừng bao giờ quên tên họ.

John F. Kennedy


Forgive your enemies, but never forget their names.

Hãy tha thứ cho kẻ thù, nhưng đừng bao giờ quên tên họ.

John F. Kennedy


Law is order, and good law is good order.

Luật là mệnh lệnh và luật tốt là mệnh lệnh tốt.

Aristotle


Law is order, and good law is good order.

Luật là mệnh lệnh và luật tốt là mệnh lệnh tốt.

Aristotle


Health is not simply the absence of sickness.

Mạnh khỏe không đơn giản chỉ là không mang bệnh tật.

Hannah Green


Health is not simply the absence of sickness.

Mạnh khỏe không đơn giản chỉ là không mang bệnh tật.

Hannah Green


Work saves us from three great evils: boredom, vice and need.

Công việc cứu chúng ta khỏi ba điều tai hại: buồn tẻ, đồi bại và túng thiếu.

Voltaire


Work saves us from three great evils: boredom, vice and need.

Công việc cứu chúng ta khỏi ba điều tai hại: buồn tẻ, đồi bại và túng thiếu.

Voltaire


If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.

Nếu A là thành công trong cuộc đời, vậy thì A bằng x cộng y cộng z. Làm việc là x; y là chơi; và z là giữ mồn giữ miệng.

Albert Einstein


If A is success in life, then A equals x plus y plus z. Work is x; y is play; and z is keeping your mouth shut.

Nếu A là thành công trong cuộc đời, vậy thì A bằng x cộng y cộng z. Làm việc là x; y là chơi; và z là giữ mồn giữ miệng.

Albert Einstein


Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life.

Hướng tới sự thành công chứ không phải sự hoàn hảo. Đừng bao giờ từ bỏ sự đúng đắn để trở nên sai trái, bởi nếu thế bạn sẽ đánh mất khả năng học những điều mới và tiến lên phía trước trong cuộc đời.

Dr. David M. Burns


Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life.

Hướng tới sự thành công chứ không phải sự hoàn hảo. Đừng bao giờ từ bỏ sự đúng đắn để trở nên sai trái, bởi nếu thế bạn sẽ đánh mất khả năng học những điều mới và tiến lên phía trước trong cuộc đời.

Dr. David M. Burns


Men are born to succeed, not fail.

Đàn ông sinh ra là để thành công, không phải để thất bại.

Henry David Thoreau


Men are born to succeed, not fail.

Đàn ông sinh ra là để thành công, không phải để thất bại.

Henry David Thoreau


The words that enlighten the soul are more precious than jewels.

Những từ ngữ soi sáng tâm hồn thì quý giá hơn mọi châu báu.

Hazrat Inayat Khan


The words that enlighten the soul are more precious than jewels.

Những từ ngữ soi sáng tâm hồn thì quý giá hơn mọi châu báu.

Hazrat Inayat Khan


Each success only buys an admission ticket to a more difficult problem.

Mỗi thành công chỉ là mua một tấm vé đi tới một vấn đề khó khăn hơn.

Henry Kissinger


Each success only buys an admission ticket to a more difficult problem.

Mỗi thành công chỉ là mua một tấm vé đi tới một vấn đề khó khăn hơn.

Henry Kissinger


Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Nhiều kẻ thất bại trong đời là những người không nhận ra họ đã gần tới đích đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas A. Edison


Many of life’s failures are people who did not realize how close they were to success when they gave up.

Nhiều kẻ thất bại trong đời là những người không nhận ra họ đã gần tới đích đến mức nào khi họ từ bỏ.

Thomas A. Edison

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *