Người lái buôn và hai tên ăn cắp

Có hai người vào cửa hiệu mua khăn quàng. Người lái buôn quay đi để lấy hàng, khi quay lại thì thấy mất một tấm khăn. Người lái buôn giữ họ lại, bảo: – Trong hai người có một người đã lấy của tôi một tấm khăn. Một người thề thốt là trong người không có tấm khăn ấy còn người kia thề thốt là anh ta không hề lấy tấm khăn. Người lái buôn nói: – Vậy là hai anh đều là kẻ cắp. Bác đoán một trong hai tên lấy tấm khăn và chuyển cho tên kia, bèn khám tên đã thề là nó không hề lấy tấm khăn, Tìm thấy tấm khăn trong người nó, bác liền giải cả hai tên lên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *