Không dùng quan lại

KHÔNG DÙNG QUAN LẠI

 

Người nước Tề đến gặp Điền Biền, dâng lời rằng:

– Nghe nói Tiên Sinh có kế sách hay, bỏ không dùng Quan lại mà chỉ cần người phục dịch thôi.

Điền Biền nói:

– Ngươi nghe ai nói?

Người ấy thưa rằng:

– Tôi nghe cô gái hàng xóm nói.

Điền Biền lại hỏi:

– Nó nói thế nào?

Người ấy lại thưa:

– Tôi nghe tin cô gái hàng xóm chủ trương không lấy chồng. Nay tuổi đúng ba chục mà đã có bảy mụn con rồi. Không lấy chồng thì đúng là không lấy chồng. Nhưng như thế thì quá là lấy chồng. Nay Tiên Sinh chủ trương không dùng Quan Lại, mà lại nuôi dưỡng kẻ hầu người hạ mấy trăm người. Không dùng Quan lại là đúng rồi, nhưng nếu làm như Ngài thì còn tệ hại hơn.

Điền Tử nghe lời, liền rút bỏ chủ trương của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *