=Menu

Béo vì phồng mang trợn mắt nhiều

– Vì tối nào trước khi đi ngủ con cũng phải thổi đệm cao su đấy!

Cậu con trai đi trại du lịch về, bà mẹ vui mừng nói:

– Má con phính hẳn ra đấy. Chắc ở đó họ cho ăn uống tốt lắm.

– Không phải tại ăn uống đâu mẹ ạ!

– Thế thì tại sao?

– Vì tối nào trước khi đi ngủ con cũng phải thổi đệm cao su đấy!

0 comments… add one

Leave a Comment