Khẳng định chất lượng

– Phục vụ bàn! Có con ruồi chết trong đĩa xúp của tôi.

Một ông khách gọi:

– Phục vụ bàn! Có con ruồi chết trong đĩa xúp của tôi.

– Thưa ông, điều đó chứng tỏ xúp của chúng tôi mới nấu, còn rất nóng. Con ruồi vừa sa vào đã chết ngay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *