Tag: Quốc gia

Danh ngôn Quốc gia 1

Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đang được quan tâm, đáng để bạn tận trung. Mark Twain (Mỹ) Chân lý và tổ quốc không thể tách rời nhau, chúng phải hợp làm một. Romain Rolland (Pháp) Mục