Tag: Nhân cách

Danh ngôn Nhân cách 3

Một bộ óc không trí nhớ là một cửa khẩu không có trạm gác. Napoléon Trí nhớ là người lính canh của tinh thần. Shakespeare (Anh) Muốn thành công trên lĩnh vực trí tuệ thì phải luôn luôn suy nghĩ.

Danh ngôn Nhân cách 2

Trang bị quý báu của bản thân là khiêm tốn và giản dị. F.Engels Lịch sự chẳng mất gì nhưng cho ta nhiều cái lợi. M.Monteguy Không gì rẻ mà quý bằng thái độ lịch sự. Cerventès Cử chỉ khiêm

Danh ngôn Nhân cách 1

Tôi đã học được rằng… Hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta, nên hãy ý thức về điều đó. Người đàn bà đẹp đạt được thành công dễ dàng hơn người đàn