=Menu

Lý do đi ăn xin

– Vậy sao ông lại uống rượu?

Một người đi đường hỏi ông ăn xin: “Sao ông lại đi ăn xin?”.

– Để tôi lấy tiền uống rượu.

– Vậy sao ông lại uống rượu?

– Để tôi có đủ dũng khí đi ăn xin.

– !!!!!

sign: sửa chữa cân điện tử

0 comments… add one

Leave a Comment