=Menu

Bút hiệu gì?

– Mắm: Quỷnh viết bài gửi báo hả? Bút hiệu là gì? – Quỷnh: Dốt quá! Bút tre thì làm gì có hiệu hả Mắm?

– Mắm: Quỷnh viết bài gửi báo hả? Bút hiệu là gì?
– Quỷnh: Dốt quá! Bút tre thì làm gì có hiệu hả Mắm?

0 comments… add one

Leave a Comment