Tag: Tinh thần

Danh ngôn Tinh thần 1

Tình yêu nào muốn chỉ là tình yêu tinh thần thì sẽ trở nên mờ nhạt. Còn tình yêu nào không có cơ sở tinh thần thì chỉ là điều tầm thường. H. Senkiêvich It is a kind of spiritual