Tag: Số phận

Danh ngôn Số phận 1

Cơ hội là người hai mặt luôn luôn thay đổi, một mặt luôn viết may mắn, một mặt luôn viết “không may mắn”. Chaucer (Anh) Số phận có 2 cách có thể xô ngã chúng ta: Từ chối hoặc thỏa