Tục ngữ Việt Nam vần S 1

Sa chân bước xuống ruộng dưa, dẫu rằng ngay thẳng vẫn ngờ rằng gian
Sa cơ lỡ vận
Sạch nước cản
Sạch sẽ là mẽ con người
Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ
Sai một ly đi một dặm
Sáng bể chớ mừng, tối rừng chớ lo
Sáng dũa cưa, trưa mài đục, tối giục cơm
Say như điếu đổ
Sắc như dao
Sắc như nước
Sắc nước hương trời
Sắc sắc, không không
Sấm bên đông, động bên tây
Sấm kêu, rêu mọc
Sấm tháng chín nhịn ăn rau
Sẩy cha ăn cơm với cá, sẩy mẹ lót lá mà nằm
Sẩy cha còn chú, sẩy mẹ bú dì
Sẩy chân gượng lại còn vừa, sẩy miệng còn biết đá đưa đường nào
Sẩy đàn tan nghé
Sẩy nhà ra thất nghiệp
Sếu chết vì mồi
Siêng làm thì có, siêng học thì hay
Sinh con ai nỡ sinh lòng, mua dưa ai biết trong lòng quả dưa
Sinh con ai nỡ sinh lòng, sinh con ai chả vun trồng cho con
Sinh cơ lập nghiệp
Sinhh dữ, tử lành
Sinh được một con một hòn máu mất
Sinh nghề tử nghiệp
Sinh sự thì sự sinh
So đi tính lại
So hơn tính thiệt
So ra mới biết béo gầy, bảy ngày ba bão biết cây cứng mềm
Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy
Sóng yên biển lặng
Sổ lồng tung cánh
Sông có khúc, người có lúc
Sống chết có số
Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi
Sống dầu đèn chết kèn trống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *