Tục ngữ Việt Nam vần M 3

Một đêm nằm bằng một năm ở
Một điều nhịn là chín điều lành
Một đồng không thông đi chợ
Một đồng một cốt
Một đồng, một giỏ chẳng bỏ nghề dâu
Một đời ta muôn vàn đời nó
Một già một trẻ bằng nhau
Một kho vàng không bằng một nang chữ
Một lần chẳng tốn, bốn lần chẳng xong
Một lần dọn nhà bằng ba lần cháy
Một lần không chín, chín lần không nên
Một lễ sống hơn đống lễ chết
Một lời nói dối sám hối cả ngày
Một lời trót đã nói ra, dẫu rằng bốn ngựa khó mà đuổi theo
Một lượt cỏ thêm giỏ thóc
Một mặt người bằng mười mặt của
Một mất mười ngờ
Một mẹ già bằng ba người ở
Một miếng giữa làng còn hơn một sàng xó bếp
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Một miệng thì kín, chín miệng thì hở
Một mình một bóng
Một mình nghĩ không tròn, một thân lo không xong
Một năm làm nhà, ba năm hết gạo
Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen
Một nghề cho chín hơn chín, mười nghề
Một nghề thì sống, đống nghề thì chết
Một người cười, mười người khóc
Một người làm đĩ xấu danh đàn bà
Một người làm nên cả họ được cậy, một người làm bậy cả họ hổ danh
Một người làm quan cả họ được nhờ
Một người lo hơn kho người làm
Một người nhà bằng ba người mượn
Một nhà hai chủ không hòa, hai vua một nước ắt là không yên
Một sớm một chiều
Một sự bất tín vạn sự không tin
Một tiền gà ba tiền thóc
Một tấc đến trời
Một trăm tiền công chẳng bằng một đồng tiền thưởng
Một trời một vực
Một vừa hai phải
Mở cờ trong bụng
Mở mày mở mặt
Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa
Mớ ba mớ bảy
Mù giời mới bắt được két
Mũ áo chẳng làm nên nhà sư
Mũ ni che tai
Mua áo thì rẻ, mua giẻ thì đắt
Mua cá thì phải xem mang, người khôn xem lấy hai hàng tóc mai
Mua chui bán lủi
Mua danh ba vạn, bán danh không đồng
Mua danh bán tước
Mua dây buộc mình
Mua heo chọn nái, mua gái chọn dòng
Mua thù chuốc oán
Mua trâu xem sừng, mua chó xem chân
Mùa bớt ra, chiêm tra vào
Mùa đất chối, chiêm thối rễ
Mùa hè buôn bông, mùa đông buôn quạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *