Tục ngữ Việt Nam vần D 9

Được mắt ngặt vai
Được mắt ta ra mắt người
Được mồ được mả
Được mùa kén những tám xoan, đến khi cơ hàn ré cũng như chiêm
Được mùa lúa úa mùa cau, được mùa cau đau mùa lúa
Được mùa nhãn hạn nước lên
Được mùa trước, ước mùa sau
Được thể cũng dễ nên khôn
Được tiếng khen ho hen chẳng còn
Được voi đòi tiên
Đường ăn, nhẽ ở
Đường cùng thế tận
Đường dài hay sức ngựa, nước loạn biết tôi ngay
Đường đi nước bước
Đường đi ở miệng
Đường mòn nhân ngãi chẳng mòn
Đường quang chẳng đi, đâm quàng bụi rậm
Đứt đâu thì nối, tối đâu thì nằm
Đứt đuôi con nòng nọc
Đứt tay hay thuốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *