Tục ngữ Việt Nam vần D 2

Dễ như trở bàn tay
Dĩ hoà vi quý
Dĩ nông vi bản
Dĩ thực vi tiên
Dị hình dị dạng
Diễu võ dương oai
Dọa già dọa non
Dòm giỏ bỏ thóc
Dỗ ngon dỗ ngọt
Dốc bầu tâm sự
Dốc bồ thương kẻ ăn đong
Dối trên lừa dưới
Dốt đặc cán mai
Dốt đặc còn hơn hay chữ lỏng
Dốt đến đâu, học lâu cũng biết
Dốt hay nói chữ
Dốt như bò
Dở ngây dở dại
Dở ông dở thằng
Dở sống dở chết
Dời non lấp biển
Du thử du thực
Dùi đục chấm mắm cáy
Dùi mài kinh sử
Dụng nhân như dụng mộc
Duy ngã độc tôn
Dữ như cọp (hùm)
Dưa La, cà Láng, nem Báng, tương Bần, nước mắm Vạn Vân, cá rô đầm Sét
Dửng dưng như bánh chưng ngày tết
Dựng vợ gả chồng
Dương dương tự đắc
Dương đông kích tây
Dưỡng hổ di họa
Dứt dây ai nỡ dứt chồi
Đa mang thì phải đèo bòng
Đa mưu túc trí (kế)
Đa nghi Tào Tháo
Đa nhân duyên, nhiều đường phiền não
Đã khó chó cắn thêm
Đã mưa thì mưa cho khắp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *