Tục ngữ Việt Nam vần B 1

Ba bảy hai mươi mốt ngày
Ba bè bảy mối
Ba bề bốn bên
Ba chân bốn cẳng
Ba chìm bảy nổi
Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh
Ba cọc ba đồng
Ba đầu sáu tay
Ba gai ba đồ
Ba hoa chích choè
Ba hoa xích đế
Ba hồn bảy vía
Ba hồn chín vía
Ba keo thì mèo mở mắt
Ba máu sáu cơn
Ba mặt một lời
Ba mươi chưa phải là tết
Ba mươi được ăn mùng một tìm đến
Ba người thợ giầy thành Gia Cát Lượng
Ba que xỏ lá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *