Tục ngữ Việt Nam vần A 10

Ăn tìm đến, đánh nhau tìm đi
Ăn tối lo mai
Ăn tôm cắn (cấu) đầu, ăn trầu nhả bã
Ăn trắng mặc trơ
Ăn trầu nhả bã, ăn cá bỏ xương
Ăn trên ngồi trốc
Ăn tro mò trấu
Ăn trộm ăn cướp thành Phật thành tiên, đi chùa đi chiền bán thân bất toại
Ăn trông nồi, ngồi trông hướng
Ăn tục nói phét
Ăn tuyết nằm sương
Ăn vạ nằm vật
Ăn vóc, học hay
Ăn vung bỏ vãi
Ăn vụng không biết chùi mép
Ăn xó mó niêu
Ăn xôi chùa ngọng miệng
Ăn xổi ở thì
Ấm ớ hội tề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *