Tục ngữ Việt Nam vần A 6

Ăn gian nói dối
Ăn gió nằm sương
Ăn gửi nằm nhờ
Ăn hại đái nát
Ăn hoa hồng
Ăn hơn hờn thiệt
Ăn hơn nói kém
Ăn ít ngon nhiều
Ăn không ăn hỏng
Ăn không lo của kho cũng hết
Ăn không nên đọi, nói không nên lời
Ăn không ngồi rồi
Ăn không nói có
Ăn kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa
Ăn lãi tuỳ chốn, bán vốn tuỳ nơi
Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hoá rồ
Ăn lấy chắc, mặc lấy bền
Ăn lấy thơm lấy tho, chứ không ai ăn lấy no, lấy béo
Ăn lấy vị, không ai lấy bị mà đong
Ăn lông ở lỗ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *