Tục ngữ Việt Nam vần A 5

Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau
Ăn đấu làm khoán
Ăn cơm mới nói chuyện cũ
Ăn cơm nhà thổi (vác) tù và hàng tổng
Ăn cơm nhà vác ngà voi
Ăn cơm với cáy thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy
Ăn cơm với mắm thì ngắm về sau, ăn cơm với rau ngắm sau ngắm trước
Ăn cướp cơm chim
Ăn dưng ngồi rồi
Ăn đã vậy, múa gậy làm sao
Ăn đằng sóng, nói đằng gió
Ăn đậu ở nhờ
Ăn đây nói đó
Ăn đều tiêu sòng
Ăn đói mặc rách
Ăn đong cho đáng ăn đong, lấy chồng cho đáng hình dong con người
Ăn đời ở kiếp
Ăn đơm nói đặt
Ăn được ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo
Ăn gan uống máu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *