Đánh giao long

ĐÁNH GIAO LONG

 

Nước Sở có một người tên là Thứ Phi, bắt được thanh gươm báu ở đất Can Toại. Thứ Phi vượt sông trở về, đi đến giữa dòng, có hai con Giao Long đến bám chặt quanh thuyền. Thứ Phi nói với người lái đò:

– Ông đã bao giờ thấy hai con Giao Long bám chặt quanh thuyền, mà người vẫn sống được không?

Người lái đò nói:

– Chưa bao giờ thấy cả.

Thứ Phi cởi áo, rút gươm báu nói:

– Để cho thịt nát xương tan ở dòng sông này sao? Ta thà bỏ mất thanh gươm báu để cứu lấy mình, chứ còn tiếc gì nữa!

Nói rồi nhảy ngay xuống sông đâm chết Giao Long, rồi lại nhảy lên thuyền.

Mọi người trong thuyền đều được cứu sống.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *