Tục ngữ Việt Nam vần C 4

Chân chẳng (không) bám đất, cật chẳng tới trời
Chân chỉ hạt bột
Chân cứng đá mềm
Chân lấm tay bùn
Chân le chân vịt
Chân mây cuối trời
Chân mình thì lấm lê mê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người
Chân nam đá chân chiêu
Chân ngoài dài hơn chân trong
Chân tơ kẽ tóc
Chân trong chân ngoài
Chân trước chân sau
Chân ướt chân ráo
Chân yếu tay mềm
Chấp kinh tòng quyền
Chật như nêm cối
Châu chấu đá xe
Châu về Hợp Phố
Chầu ông bà ông vải
Che mắt thế gian
Chè Thái, gái Tuyên
Chẻ sợi tóc làm tư
Chém to kho mặn
Chém tre phải dè (nể) đầu mặt
Chen vai sát cánh
Chen vai thích cánh
Chén chú chén anh
Chén tạc chén thù
Chê ỏng chê eo
Chết cay chết đắng
Chết dần chết mòn
Chết đi sống lại
Chết đói chết khát
Chết đuối vớ được cọc
Chết đuối vớ phải bọt
Chết đứng như Từ Hải
Chết đường chết chợ
Chết không kịp ngáp
Chết mê chết mệt
Chết mòn chết mỏi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *