Treo kiếm trên mộ

TREO KIẾM TRÊN MỘ

 

Duyên Lăng Quý Tử trên đường sang sứ nước Tấn có đeo một thanh bảo kiếm cực tốt qua chơi Vua nước Từ, Vua nước Từ ngắm nghía thanh kiếm ra chiều thích lắm, muốn xin mà không nói ra.

Duyên Lăng Quý Tử trong thâm tâm đã định cho, nhưng còn phải đi sứ sang thượng quốc, nên chưa vội dâng kiếm cho Vua nước Từ.

Khi xong việc sứ từ nước Tấn trở về, Quý Tử về nước Từ, thì Vua Từ chẳng may bị ốm mà mất. Quý Tử đành tháo bảo kiếm đưa cho Vua mới lên ngôi. Các người theo hầu Quý Tử đều can ngăn và nói:

– Thanh kiếm đó là của báu của nước Ngô, không phải là thứ để đem tặng được.

Duyên Lăng Quý Tử nói:

– Không phải là ta tặng, độ trước ta trên đường đi có qua thăm đây, Vua Từ xem kiếm của ta, rất thích, tuy chẳng nói ra nhưng dáng vẻ như muốn xin. Ta vì còn phải đi sứ ở thượng quốc, nên chưa dâng kiếm cho Vua Từ được. Trong lòng đã định cho. Nay Vua Từ chết, ta chẳng biếu bảo kiếm, thì là ta tự dối lòng. Tiếc kiếm mà dối tâm, người liêm  không chịu làm.

Nói xong, tháo kiếm đưa cho Vua mới.

Vua mới nước Từ nói:

– Tiên quân tôi không có dặn việc ấy, tôi xin không dám nhận kiếm.

Quý Tử bèn tới mộ Vua Từ, treo thanh kiếm vào cái cây nơi mộ, rồi đi.

Người nước Từ ai cũng khen Duyên Lăng Quý Tử, rằng không quên người đã mất, đinh ninh với lời tự hứa của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *