Mất cung

MẤT CUNG

 

Vua Cung Vương nước Sở đi săn, giữa đường đánh mất cung. Các quan theo hầu cố xin đi tìm cho bằng được. Vua Cung Vương nói:

– Thôi, tìm làm gì nữa! Người nước Sở đánh mất cung, thì người nước Sở lại bắt được cung, nào có thiệt đi đâu.

Khổng Tử nghe chuyện bảo:

– Đáng tiếc cho cái chí Vua nước Sở không làm to hơn được nữa! Hà tất phải nói: “Người nước Sở?” Giá nói: “Người đánh mất cung, lại có người bắt được cung thì chẳng hơn ư?”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *