Đi ngựa

ĐI NGỰA

 

Nước Tống có người cưỡi Ngựa muốn đi thật nhanh, nhưng con Ngựa không chịu tiến, lại quay ngược chiều rồi lao xuống khe suối. Người ấy lại giục ngựa đi mau, song con Ngựa vẫn không chịu tiến, mà cứ quay ngược chiều lao xuống khe suối như trước. Người ấy lại dắt lên, giục ngựa, cứ thế đến ba lần. Tuy người ấy có tài điều khiển Ngựa giỏi như Tạo Phủ nhưng cũng không làm khác được.

Không có tài điều khiển Ngựa giỏi như Tạo Phủ, mà chỉ quen dùng uy lực, thì chẳng giúp ích gì cho việc cưỡi Ngựa cả. Nay bậc quân vương không có tài đức, thì cũng giống như thế. Không có đạo mà chỉ dùng uy lực, thì uy lực càng nhiều càng không dụng được dân.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *