Danh ngôn Cổ 3

Kẻ hay hiếu danh, việc làm thường giả dối.

Lã Khôn


Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.

Lã Khôn


Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.Lã Khôn


Để tâm nghiền ngẫm mãi thì lẽ gì mà không nghĩ ra, kiên gan bền chí mãi thì việc gì mà làm chẳng nổi.

Lã Khôn


Kẻ có tính hay nghi ngờ đừng chớ cùng họ lo toan việc lớn.

Kinh Viên Tiểu Ngữ


Đừng lo mình không có chức vị, chỉ lo mình không đủ tài để nhận lấy chức vị.

Khổng Tử


Thấy người hay nghĩ sao cho bằng, thấy người dở tự xét mình có dở.

Khổng Tử


Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

Khổng Tử


Người khôn ngoan hỏi nguyên do lầm lỗi ở bản thân, kẻ dại khờ hỏi nguyên do ở người khác.

Khổng Tử


Không oán trời, không trách người là quân tử.

Khổng Tử


Kẻ sĩ không lo người đời chẳng biết mình mà chỉ sợ mình bất tài thôi.

Khổng Tử


Kẻ sĩ cần nhất khí độ phải cho to, kiến thức phải cho rộng.

Khổng Tử


Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

Khổng Tử


Dở nhất trong cái đạo xử thế là không thấy cái lỗi của mình.

Khổng Tử


Tâm không bình an, khí không hoà nhã thì lời nói hay lầm lỗi.

Hứa Hành


Nền không chắc mà tường không cao thì sự bại hoại nằm sẵn ở đó.

Hậu Hán Thư


Muốn cho người không nghe chẳng gì bằng đừng nói, muốn cho người không biết chẳng gì bằng đừng làm.

Hán Thư


Trong thiên hạ có ba cái nguy:
– Đức ít mà được ân sủng nhiều.
– Tài kém mà ở địa vị cao.
– Thân không lập được công to mà hưởng bổng lộc nhiều

Hoài Nam Tử


Quân tử nói bằng việc làm, tiểu nhân nói bằng ngọn lưỡi.

Gia Ngữ


Chớ nói nhiều, nói nhiều lỗi nhiều.

Gia Ngữ


Người hay ít nói, người nông nỗi nhiều lời.

Dịch Kinh


Kẻ xa xỉ thì giầu mà vẫn không đủ, người kiệm ước thì nghèo mà tiêu vẫn có thừa.

Đàm Tử


Không lấy bậy của ai là giầu; Không bị nhục với ai là sáng.

Công Nghi


Việc tốt nhất ở thế gian không gì bằng cứu người nguy cấp thương kẻ khốn cùng

Cổ ngữ


Ở đời có 3 điều đáng tiếc
Một là việc hôm nay bỏ qua
Hai là đời này chẳng học
Ba là thân này lỡ hư.

Chu Hi


Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.

Chu Hi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *