Thày trò dạy nhau

THÀY TRÒ DẠY NHAU

 

Thường Tung yếu. Lão Tử tới thăm và hỏi rằng:

– Tôi xem ra Tiên Sinh mệt nặng. Dám hỏi Tiên Sinh còn có câu gì dạy đệ tử chúng con nữa không?

Thường Tung nói:

– Qua quê cũ mà xuống xe, ngươi biết điều đó chưa?

Lão Tử thưa:

– Qua quê cũ mà xuống xe, có phải là không quên nơi quê cha đất tổ không?

– Ừ, phải đấy. Thế qua chỗ có cây cao mà bước rảo chân, ngươi đã biết điều đó chưa?

Lão Tử đáp:

– Qua chỗ cây cao mà bước rảo chân có phải là kính trọng những bậc già cả không?

– Ừ, phải đấy!

Thường Tung há miệng ra cho Lão Tử coi và hỏi rằng:

– Lưỡi ta còn không?

Lão Tử thưa:

– Còn!

Thường Tung lại há miệng cho Lão Tử coi nữa và hỏi rằng:

– Răng ta còn không?

Lão Tử thưa:

– Rụng hết cả.

– Thế ngươi có rõ cái lý do ấy không?

– Ôi! Lưỡi mà còn lại, có phải tại lưỡi mềm không? Răng mà rụng hết, có phải tại răng cứng không?

Thường Tung nói:

– Ừ, phải đấy! Việc đời đại để như thế cả. Ta không còn gì để nói cùng các ngươi nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *