Sống chết

 

SỐNG CHẾT

 

Thày Tử Cống hỏi Khổng Tử”

– Người chết còn có biết gì nữa không hay không biết gì nữa?

Khổng Tử đáp:

– Ta mà nói hẳn rằng người chết có biết thì ta sợ những con hiếu, cháu thuận liều thân để chết thay cha mẹ, ông bà. Ta mà nói hẳn rằng người chết không biết gì, thì ta lại e rằng những con cháu bất hiếu bỏ xác cha mẹ, ông bà mà không chôn. Nhà ngươi muốn biết người chết có biết hay không biết thong thả đợi đến lúc chết thì khắc biết, sự biết ấy tưởng cũng không muộn gì cho lắm.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *