Phải suy nghĩ cho kĩ

PHẢI SUY NGHĨ CHO KỸ

 

Hổ lâm bệnh nặng. Tất cả các thú rừng đều tới thăm, riêng có Cáo là chưa đến. Chó Sói bèn tìm cách nói vu cho Cáo là xem thường Chúa Hổ. Tin tới tai Cáo.

Hổ bảo Sói:

– Bao giờ Cáo đến, ngươi lập tức báo cho ta biết! Mãi hôm sau Cáo mới mò tới. Chó Sói liền vào tâu với Hổ. Khi Cáo tới lạy chào. Hổ quát:

– Ngươi đi đâu biệt tích mấy hôm nay?

– Thưa Đại Vương, tôi đi tìm thuốc chữa cho Đại Vương.

Hổ lại hỏi:

– Thế có tìm thấy thuốc không?

– Thưa có! Muốn khỏi bệnh này thì Bệ Hạ chỉ ăn xương chân Sói là khỏi thôi ạ!

Hổ nghe xong, vùng dậy tát cho Sói một cái tát ngã quay xuống, rồi bẻ ống chân Sói móc xương ra ăn.

Cáo lủi ngay ra ngoài hang, còn con Sói đầm đìa máu me, lê lết bò ra hang, chân bị móc hết xương. Cáo nhìn Sói bảo nhỏ:

– Anh đã hết lòng hầu hạ Đại Vương, thì nhớ rằng nói điều gì cũng cần phải suy nghĩ cho kĩ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *