Mua nghĩa

MUA NGHĨA

 

Mạnh Thường Quân nhà giàu cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Hoan sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Hoan hỏi: “Tiền nợ thu được có định mua gì về không?”. Mạnh Thường Quân nói: “Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì, thì mua”.

Khi đến đất Tiết. Phùng Hoan cho gọi dân lại bảo rằng: “Các ngươi công nợ bao nhiêu. Thường Quân đều cho cả”. Rồi đem văn tự ra đốt sạch.

Lúc về Phùng Hoan thưa với Mạnh Thường Quân rằng: “Nhà tướng công châu báu đầy kho, Chó Ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu gì nữa. Chỉ còn thiếu một cái nghĩa” nên trộm phép đã mua về cho tướng công.

Mạnh Thường Quân nghe thấy nói thế cũng không hỏi gì đến tiền nữa.

Sau Mạnh Thường Quân phải bãi quan về ở đất Tiết. Dân đất Tiết nhớ đến ơn xưa, ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Hoan rằng: Trước tiên sinh vì tôi mua “nghĩa”, nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *