Không ra đàn ông chẳng ra đàn bà

KHÔNG RA ĐÀN ÔNG, CHẲNG RA ĐÀN BÀ

 

Sự thông minh bao giờ cũng là sức mạnh đem đến thắng lợi.

Một lần Nhà Vua nói chuyện với một Hoạn Quan (Quan bị thiến) về Biaban – một nhân vật thông minh và làm trò vui cho cung đình. Vì ghét Biaban nên viên Quan Hoạn ra sức nói xấu Biaban là dốt, kém. Vua không hài lòng, bảo:

– Nhà ngươi thử tìm khắp trong triều đình này có ai thông minh bằng Biaban chưa?

Viên Quan Hoạn thấy Vua khen Biaban quá, bèn nói:

– Tâu Bệ Hạ! Nếu quả Bệ Hạ cho là Biaban thông minh nhất, thì hắn phải trả lời được ba câu hỏi của Thần, lúc đó Thần mới thừa nhận.

Vua bằng lòng và cho gọi Biaban tới. Viên Quan Hoạn đưa ra ba câu hỏi bắt Biaban phải trả lời để chứng tỏ thông minh:

– Câu thứ nhất: Có bao nhiêu ngôi sao trên bầu trời? Câu thứ hai: Có bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà trên trái đất này? Câu thứ ba: Trung tâm trái đất ở đâu?

Nghe xong, Biaban không trả lới, đứng dậy ra chợ mua một con Cừu dẫn tới trước mặt Nhà Vua và tên Quan Hoạn, rồi nói:

– Thưa Quan Hoạn! Ngài làm ơn đếm hộ xem có bao nhiêu chiếc lông trên người con Cừu này, đếm được sẽ biết có bao nhiêu ngôi sao trên trời, vì số lông Cừu bằng số ngôi sao.

Sau đó, Biaban tìm một cái que cắm xuống đất và nói:

– Đây chính là trung tâm trái đất. Nếu Quan Hoạn không tin, xin cứ đo thử.

Biaban trả lời xong câu một và câu ba, đến câu thứ hai anh phá lên cười, quay lại Nhà Vua anh tâu:

– Tâu Bệ Hạ! Số lượng đàn ông và đàn bà không đếm được vì bị lẫn lộn hết bởi các Quan Hoạn. Họ chẳng ra đàn ông mà cũng không ra đàn bà. Chỉ có cách giết sạch bọn Quan Hoạn, may ra mới có thể đếm chính xác đàn ông và đàn bà được ạ!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *