Danh ngôn Tự do 1

Happiness, whether in despotism or democracy, whether in slavery or liberty, can never be found without virtue.
Hạnh phúc, cho dù dưới chế độ chuyên quyền hay dân chủ, cho dù trong sự nô lệ hay tự do, không bao giờ đạt được nếu ta không có đạo đức.

John Adams


Người không yêu tự do và chân lý, có thể trở thành người mạnh mẽ nhất, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người vĩ đại.

Voltaire (Pháp)


Một ngày nào đó tự do bắt đầu bén rễ, nó trở thành một loại thực vật sinh trưởng cực nhanh.

Washington (Mỹ)


Công dân tự do chính là cá nhân có thể dùng lời nói và chữ viết biểu đạt tự do của niềm tin chính trị; khoan dung chính là tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng nào của người khác.

Einstein (Mỹ)


Duy chỉ có phục tùng pháp luật mà mọi người đã đặt ra vì mình mới là tự do.

Rousseau (Pháp)


Tự do trong lương tâm là cái thiện trong tinh thần chí cao vô thượng.

Ciweger (Australia)


Tự do không phải là quyền lơi mà là nghĩa vụ.

Berdaev (Nga)


Tự do có giá trị quan trọng hơn bất kì tư tưởng nào, khi tiếp nhận ơn huệ thì đã mất đi tự do.

Sadi (Ba Tư)


Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Romain Rolland (Pháp)


Pháp luật không sinh ra những nhân vật vĩ đại, chỉ có tự do mới có thể tạo nên vĩ nhân và anh hùng.

Cicero (La Mã)


Tự do là ngọc vô giá mà thượng đế đã ban cho chúng ta, tất cả tài sản dưới lòng đất hay ở đáy biển sâu đều không thể sánh bằng. Tự do và thể diện như nhau, đáng được cầm tính mệnh để liều mạng. Mất tự do trở thành nô dịch là việc đau khổ nhất đời người.

Cervantes (Tây Ban Nha)


Ai mong cầu càng ít, hạnh phúc của họ càng lớn; ai hi vọng càng ít, tự do của họ sẽ càng nhiều.

Gorky (Liên Xô)


Công dân tự do chính là cá nhân có thể dùng lời nói và chữ viết biểu đạt tự do của niềm tin chính trị; khoan dung chính là tôn trọng bất kỳ tín ngưỡng nào của người khác.

Einstein (Mỹ)


Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Romain Rolland (Pháp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *