Danh ngôn Tình bạn 3

Đồ vật tốt nhất là đồ vật mới, người bạn tốt nhất là người bạn cũ.


Một kẻ thù không phải là ít, một trăm người bạn chưa phải là nhiều.


Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân.

Tục ngữ Nga


Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù.


Ai bỏ bạn trong cơn hoạn nạn thì sẽ bị rơi xuống địa ngục.

Tục ngữ Ấn Độ


The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Samuel Johnson


You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Khuyết danh


When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.
Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

Walter Scott


Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.
Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

Samuel Johnson


The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Samuel Johnson


You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Khuyết danh


Friendship that flows from the heart cannot be frozen by adversity, as the water that flows from the spring cannot congeal in winter.
Tình bạn xuất phát từ trái tim không thể bị nghịch cảnh đóng băng, cũng như nước chảy từ con suối không thể bị đông lại trong mùa đông.

James Fenimore Cooper


A friend is worth all hazards we can run.
Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.

Edward Young


Friendship’s the wine of life: but friendship new… is neither strong nor pure.
Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới… không mạnh cũng không trong.

Edward Young


I wish that friendship should have feet, as well as eyes and eloquence. It must plant it self on the ground before it walks over the moon.
Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng.

Ralph Wando Emerson


If all my friends were to jump off a bridge, I would not jump with them; I would be at the bottom to catch them.
Nếu tất cả bạn bè tôi định nhảy xuống cầu, tôi sẽ không nhảy theo họ; tôi sẽ ở chân cầu để đỡ họ.

Khuyết danh


Lean on me when you’re not strong, and I’ll be your friend. I’ll help you carry on, for it won’t be long, ‘til I’m going to need somebody to lean on.
Hãy dựa vào tôi khi bạn không khỏe, và tôi sẽ là bạn của bạn. Tôi sẽ giúp bạn tiếp tục tiến bước, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc tôi cần ai đó để dựa vào.


Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack.
Women treat it like glass and it falls to pieces.
Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ.
Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

Ann Morrow Lindbergh


It’s much better for our friends for ourselves if we drop our expectations and illusions, and accept them all just the way they are.
Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.


One who looks for a friend without faults will have none.
Người nào đi tìm một người bạn không có khiếm khuyết thì sẽ không bao giờ tìm thấy.

Tục ngữ Hasid


The only way to have a friend is to be one.
Cách duy nhất để có một người bạn là chính mình phải là một người bạn.

Ralph Waldo Emerson


Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles.
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

George Eliot


Books and friends should be few but good.
Sách và bạn bè nên có ít nhưng phải đặc biệt.

Edgar Watson Howe


You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality.
Bạn không thể trở thành bạn dựa trên bất kỳ điều kiện nào khác ngoài điều kiện bình đẳng.

Woodrow Wilson


People’s lives change. To keep all your old friends is like keeping all your old clothes – pretty soon your closet is so jammed and everything so crushed you can’t find anything to wear. Help these friends when they need you, bless the happy times when you meant a lot to each other, but try not to feel guilty if new people mean more to you, now.
Cuộc sống của người ta thay đổi. Để giữ tất cả bạn cũ của mình cũng giống như giữ lại tất cả quần áo cũ – chẳng mấy chốc tủ quần áo sẽ chật cứng và mọi thứ sẽ bị nhàu nát đến nỗi bạn khó tìm thấy đồ để mặc. Hãy giúp đỡ những người bạn này khi họ cần ta, quý những khoảnh khắc hạnh phúc khi mình và bạn có ý nghĩa rất nhiều với nhau, nhưng cố gắng đừng cảm thấy mình có lỗi nếu bây giờ những người bạn mới có ý nghĩa nhiều hơn đối với mình.


Be slow in choosing a friend, slower in changing.
Hãy từ từ chọn bạn, khi thay bạn còn phải từ từ hơn.

Franklin


Life is partly what we make it, and partly what is made by the friends whom we choose.
Cuộc sống một phần là những gì chúng ta làm nên, và một phần được làm nên bởi những người bạn ta chọn làm bạn.

Jehyi Hsieh


Two may talk together under the same roof for many years, yet never really meet; and two others at first speech are old friends.
Hai người có thể nói chuyện với nhau dưới một mái nhà trong nhiều năm trời nhưng chưa bao giờ thực sự “gặp được” nhau; trong khi hai người khác mới nói chuyện lần đầu đã trở thành bạn cố tri.

Mary Catherwood

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *