Ca dao Việt nam 32

Đêm nằm tàu chuối có đôi
Hơn nằm chiếu tốt lẻ loi một mình

Đêm qua, đêm lạnh, đêm lùng
Đêm đắp áo ngắn, đêm chung áo dài
Bây giờ chàng đã nghe ai
Aó ngắn chẳng đắp, aó dài không chung
Bây giờ sự đã nhạt nhùn
Giấm thanh đổ biển mấy thùng cho chua
Cá lên mặt nước, cá khô
Vì anh, em phải giang hồ tiếng tăm

Đêm qua nguyệt lặn về Tây
Sự tình kẻ ấy, người đây còn dài
Trúc với mai, mai về trúc nhớ
Trúc trở về, mai nhớ trúc không
Bây giờ kẻ Bắc, người Đông
Kể sao cho xiết tấm lòng tương tư

Đêm thanh cảnh vắng
Thức trắng năm canh
Một duyên, hai nợ, ba tình
Đường kia,nỗi nọ, phận mình ra sao

Đến đây đất nước lạ lùng
Con chim kêu cũng sợ, con cá vẫy vùng cũng lo

Đến ta mới biết của ta
Trăm nghìn năm trước biết là của ai

Đề huề chồng vợ
Như bí rợ nấu kiểm với khoai lang
Như tép rang ăn cặp với canh khoai mỡ

Đi chùa lạy Phật cầu chồng
Hộ pháp liền bảo đờn ông hết rồi

Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam

Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá mà quàng phải dây
Thủng thỉnh như chúng anh đây
Thì đá nào vấp, thì dây nào quàng

Đi cho biết đó biết đây
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn

Đi qua nhà nhỏ
Thấy đôi liễn đỏ có bốn chữ vàng
Thạnh suy anh chưa biết chớ thấy nàng anh vội thương

Đó đây trước lạ sau quen
Chẳng gần, qua lại đôi phen cũng gần

Đói lòng ăn đọt chà là
Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng

Đói lòng ăn nắm lá sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng

Đói lòng ăn nửa trái sim
Uống lưng bát nước đi tìm người thương

Đói lòng nuốt trái khổ qua
Nuốt vô sợ đắng, nhả ra con bạn cười

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *