Tục ngữ Việt Nam vần Q

Qua cầu nào biết cầu ấy
Qua cầu rút ván
Qua đò khinh sóng
Qua hai lần đò
Qua ngày đoạn tháng
Qua sông đấm b… vào sóng
Qua sông nên phải lụy đò
Quá mù ra mưa
Quá tam ba bận
Quạ đội lốt công
Quạ già trăm khoang không bằng phượng hoàng mới nở
Quạ mà biết được mình đen, quạ đâu có dám mon men với cò
Quan cả thì vạ to
Quan nhất thời, dân vạn đại
Quan phủ đi, quan tri nhập
Quan tại ngục trung nhân, tắc tri kì thời thế chi bĩ thái
Quan tám cũng ừ, quan tứ cũng gật
Quan thấy kiện như kiến thấy mỡ
Quan thì xa, bản nha thì gần
Quang treo mèo nhịn đói
Quân hồi vô phèng
Quân hùng tướng mạnh
Quân lệnh như sơn
Quân sư quạt mo
Quân tử ẩn hình, tiểu nhân lộ tướng
Quân tử nhất ngôn
Quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng bị gậy
Quân tử ứ hự đã đau, tiểu nhân dùi đục đập đầu như không
Quân vô tướng như hổ vô đầu
Quần là áo lượt
Quen hơi bén tiếng
Quen mui thấy mùi ăn mãi
Quen nhau từ thuở hàn vi, bây giờ sang trọng sá chi thân hèn
Quen sợ dạ, lạ sợ áo
Quen tay hay việc
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách
Quốc sắc thiên hương
Quỷ khốc thần sầu
Quỷ sứ nhà trời
Quỷ tha ma bắt
Quý hồ tinh bất quý hồ đa
Quý kẻ xốc vác, chuộng kẻ hay làm
Quý vật đãi quý nhân
Quyền huynh thế phụ
Quyền rơm vạ đá
Quyền sinh quyền sát
Quyết chí bền gan
Quýt làm cam chịu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *