Tục ngữ Việt Nam vần N 2

Người ăn thì có, người mó thì không
Người biết lí một tí cũng xong
Người chết cãi người sống
Người chết nết còn
Người có chí thì nên, nhà có nền mới vững
Người có lúc vinh, lúc nhục; nước có lúc đục, lúc trong
Người đi không bực bằng người chực nồi cơm
Người đời ai có dại chi, khúc sông eo hẹp phải tuỳ khúc sông
Người đời ai khỏi gian nan; gian nan có thuở, thanh nhàn có khi
Người đời hữu tử, hữu sinh; sống cho xứng phận, thác dành tiếng thơm
Người ghét, của yêu
Người hại không bằng trời hại
Người hèn bạn với người sang, chỗ ngồi chỗ đứng có ngang bao giờ
Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng, nửa lo
Người khôn chưa đắn đã đo, chưa đi đến biển đã dò nông sâu
Người khôn của khó
Người khôn dồn ra mặt
Người khôn đón trước rào sau, để cho kẻ dại biết đâu mà dò
Người khôn nhọc lo, đứa dại ăn no lại nằm
Người khôn nói ít làm nhiều, không như người dại làm điều rờm tai
Người khôn nói mánh, người dại đánh đòn
Người không học như ngọc không mài
Người là vàng, của là ngãi
Người làm nên của, của không làm nên người
Người làm sao, bào hao làm vậy
Người làm sao, chiêm bao làm vậy
Người lười, đất không lười
Người ngay mắc cạn, đứa gian vui cười
Người như hoa nở đâu thơm đấy
Người roi, voi búa
Người sống hơn đống vàng
Người ta có tên, đồng tiền có chữ
Người ta là hoa của đất
Người thanh tiếng nói cũng thanh, chuông kêu sẽ đánh bên thành cũng kêu
Người thì xông khói, lời nói xông hương
Người trên cây không lo, lo người dưới đất
Người trên ở chẳng chính ngôi, để cho người dưới chúng tôi hỗn hào
Người vụng đan thúng giữa đường
Người xấu duyên lẩn vào trong, bao nhiêu người đẹp duyên bong ra ngoài
Người xinh tiếng nói cũng xinh, người giòn cái tỉnh tình tinh cũng giòn
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Nhà cao cửa rộng
Nhà có láng giềng nhà, đồng có láng giềng đồng
Nhà có nghạch, vách có tai
Nhà gần chợ để nợ cho con
Nhà giàu phải gai như thuyền chài sổ ruột
Nhà giàu tham việc, thất nghiệp tham ăn
Nhà giàu yêu kẻ thật thà, nhà quan yêu kẻ vào ra nịnh thần
Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn cần tướng giỏi
Nhà khó đẻ con khôn
Nhà không chủ như tủ không khoá
Nhà ngói cây mít
Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
Nhà xiêu khó chống
Nhả ngọc phun châu
Nhàn cư vi bất thiện
Nhanh như cắt
Nhát như cáy
Nhát như thỏ đế
Nhạt như nước lã ao bèo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *