Tục ngữ Việt Nam vần C 7

Chưa ráo máu đầu
Chửi bóng chửi gió
Chửi cha không bằng pha tiếng
Chửi khó chửi (mắng) mèo
Chửi như hát hay
Chửi như tát nước vào mặt
Chửi như vặt thịt
Chứng nào tật ấy
Chướng tai gai mắt
Có anh có chị mới hay, không anh không chị như cây một mình
Có bát sứ tình phụ bát đàn
Có bệnh thì vái tứ phương
Có bột mới gột nên hồ
Có cá đánh cả nồi cơm
Có cấy có trông, có trồng có ăn
Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như đàn đứt dây
Có chí làm quan, có gan làm giàu
Có chí thì nên
Có cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui
Có công mài sắt có ngày nên kim
Có cứng mới đứng đầu gió
Có da có thịt
Có đầu có đuôi
Có đi có lại mới toại lòng nhau
Có gan ăn cắp, có gan chịu đòn
Có gang có thép
Có ít xít ra nhiều
Có máu mặt
Có mồm thì cắp, có nắp thì đậy
Có một không hai
Có mới nới cũ
Có nếp có tẻ
Có người có ta
Có nhân, có đức mặc sức mà ăn
Có nơi có chốn
Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
Có ở trong chăn mới biết chăn có rận
Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo
Có sừng có mỏ
Có tật giật mình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *