Tục ngữ Việt Nam vần C 6

Chồng chung vợ chạ
Chồng cú mà lấy vợ tiên
Chồng như đó (giỏ), vợ như hom
Chờ được vạ thì má đã sưng
Chở củi về rừng
Chớ đi ngày bảy, chớ về ngày ba
Chớ khen mèo lắm lông
Chớ lấy rể ngủ trưa, người ta nói; chớ lấy dâu ra ruộng nhìn trời
Chớ tham lấy trai tơ biếng việc, chớ tham lấy gái đẹp lười công
Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo
Chợ chưa họp kẻ cắp đã tới
Chơi dao có ngày đứt tay
Chơi với chó, chó liếm mặt
Chơi với lửa
Chớp bể mưa nguồn
Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
Chua như dấm (mẻ)
Chúi đầu chúi mũi
Chung chăn chung gối
Chung lưng đấu cật
Chung nhau thì giàu, chia nhau thì nghèo
Chúng tiểu đồng từ, ông sư cũng chết
Chuối sau, cau trước
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm
Chuồn chuồn đạp (đập) nước
Chuông có đánh mới kêu, đèn có khêu mới rạng
Chuông treo chỉ mành
Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Chuột sa chĩnh gạo
Chữ như gà bới
Chữ tác đánh (vạc) chữ tộ
Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào
Chưa đánh được người, mặt đỏ như vang; đánh được người rồi mặt vàng như nghệ
Chưa đánh được người, mặt xanh mày tía; đánh được người rồi, hồn vía lên mây
Chưa đi đã chạy, chưa nói đã cười là người vô duyên
Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng
Chuột gặm chân mèo
Chưa học bò đã lo học chạy
Chưa khỏi vòng đã cong đuôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *