Tục ngữ Việt Nam vần B 7

Bích trung hữu nhĩ
Biến hoá thần thông
Biết người biết của
Biết thân biết phận
Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe
Bình an vô sự
Bình cũ rượu mới
Bịt mắt bắt chim
Bò lê bò càng
Bỏ con diếc, tiếc con rô
Bỏ (thả) con săn sắt, bắt con cá rô
Bỏ rọ trôi sông
Bỏ thì thương vương thì tội
Bọ nẹt đã có giẻ cùi
Bọ ngựa chống gậy
Bóc áo tháo cày
Bóc ngắn cắn dài
Bói ra ma, quét nhà ra rác
Bom rơi đạn nổ
Bòn nơi áo rách đãi nơi quần hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *