ếch và sư tử

Nghe thấy ếch kêu to, s ư tử cho rằng đó là một con thú lớn mới gầm đ ược như vậy. Sư tử đợi một lát thì thấy ếch từ đầm lầy nhảy ra. Sư tử bèn lấy chân đè bẹp ếch và bảo: – Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, vậy mà làm mình hoảng hồn.

Nghe thấy ếch kêu to, s ư tử cho rằng đó là một con thú lớn mới gầm đ ược như vậy. Sư tử đợi một lát thì thấy ếch từ đầm lầy nhảy ra. Sư tử bèn lấy chân đè bẹp ếch và bảo: – Người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm, vậy mà làm mình hoảng hồn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *