Đi trắng về đen

ĐI TRẮNG VỀ ĐEN

 

Một hôm trời nắng, Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng, đi được nửa đường gặp trời mưa, quần áo ướt hết, mới vào ẩn mưa, ở nhà một người quen. Người ấy thấy Dương Bố ướt hết bèn cho mượn cái áo thâm.

Lát sau trời tạnh, Dương Bố mặc áo thâm về nhà. Con chó trông thấy vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận, toan cầm gậy đánh.

Người anh là Dương Chu thấy vậy, chạy ra bảo:

– Đừng đánh nó làm gì? Nó đuổi như thế cũng phải. Giả sử con Chó trắng nhà ta, lúc đi thì trắng lúc về thì đen, phỏng em có lấy làm lạ và đuổi nó đi không?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *