Chim ba năm không hót

CHIM BA NĂM KHÔNG HÓT

 

Sở Trang Vương lên ngôi đã ba năm, không lo việc nước chỉ ham mê tửu sắc. Thành Công Giả vào cung khuyên ngăn. Trang Vương nói:

– Trẫm đã cấm không can gián, nay khanh đến can gián vì cớ gì?

Thành Công Giả thưa rằng:

– Thần đâu dám vào can gián…

Trang Vương nói:

– Có điều gì sao lại không cho ta biết?

Thành Công Giả nói:

– Có Con Chim đậu ở núi nam, ba năm không nhúc nhích, không bay liệng, không hót ca? Đó là giống Chim gì?

Nhà Vua liền cướp lời, nói rằng:

– Con Chim đậu ở núi nam, ba năm không nhúc nhích, hẳn là để đi dưỡng tinh thần. Ba năm không bay liệng hẳn là để mọc lông dài cánh. Ba năm không hót ca, hẳn là để nghe ngóng dân tình. Con Chim ấy chưa bay, nhưng hễ bay là vút lên trời cao. Tuy chưa hót, nhưng hễ hót là rung động lòng người. Ông Giả hãy đi đi, trẫm biết hết cả rồi!

Sang ngày hôm sau, Nhà Vua khai triều, năm vị Quan được tiến dụng, mười vị Quan bị thải hồi. Các Quan đều rất vui, mọi người họp nhau chúc mừng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *