Ba người thành hổ

BA NGƯỜI THÀNH HỔ

 

Quan Đại Phu nước Ngụy là Bàng Thông được cử theo giúp Thái Tử sang làm con tin cho nước Triệu. Khi sắp lên đường, Bàng Thông nói với Ngụy Vương rằng:

– Nay có người nói rằng trên đường phố có Hổ. Đại Vương có tin không?

Ngụy Vương nói:

– Ta không tin.

Bàng Thông lại nói:

– Nếu như có hai người nói trên đường phố có hổ, liệu Đại Vương có tin không?

Ngụy Vương nói:

– Ta nửa tin nửa ngờ.

Bàng Thông lại nói:

– Nếu như ba người nói rằng trên đường phố có hổ, vậy Đại Vương có tin không?

Ngụy Vương nói:

– Đương nhiên là ta tin rồi!

Bàng Thông nói:

– Trên phố vốn không có Hổ. Đó là điều rõ ràng. Thế nhưng qua ba người nói, tưởng chừng có Hổ thật. Nay nước Triệu cách nước Lương rất xa, gấp nhiều lần so với khoảng cách từ đây ra chợ. Người nói về Thần ắt sẽ không chỉ có ba người. Xin Đại Vương xét cho.

Ngụy Vương nói:

– Ta biết cả rồi.

Sau khi Bàng Thông đi, rất nhiều lời chỉ trích ông lọt đến tai Ngụy Vương. Ngụy Thái Tử hết hạn trở về. Bàng Thông về theo. Khi về nước, quả nhiên Ngụy Vương không muốn tiếp kiến Bàng Thông nữa.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *