Ai là Chúa

AI LÀ CHÚA

 

Sư Tử tóm được Cáo và toan chén thịt thì Cáo nói:

– Đừng có nhe răng nanh mà nhăn nhở, biết điều hãy chạy cho nhanh khi ngươi còn sức khỏe. Bởi vì chính là ta, chứ không phải ngươi, ta là chúa của muôn loài đây!

Sư Tử gầm lên vang dội:

– Con Cáo ngu xuẩn, tất cả rừng đây ai cũng rõ ta là Chúa của muôn loài, chứ đâu phải mi!

Cáo nghiêm nghị, nói:

– Ra thế đấy! Nếu ngươi còn chưa đủ tin thì hãy đi cùng ta, để xem các thú trong rừng coi ai là Chúa.

Thế là chúng cùng đi. Cáo đi bên cạnh Sư Tử rất nghênh ngang. Mọi con thú vừa trông thấy Sư Tử đều lao đầu bỏ chạy, sợ đến rúm cẳng. Sư Tử phân vân, hẳn ta không phải là Chúa Sơn Lâm, có lẽ Cáo nói đúng. Vì vừa thấy Cáo là bất cứ con thú nào cũng bỏ chạy. Nghĩ đến đó, Sư Tử hoảng quá lao vụt vào rừng trốn chạy, sợ Cáo bắt ăn thịt.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *