Tươi mát

TƯƠI MÁT

 

Bác Acmali này, có lẽ bác đã hơn sáu chục tuổi, thế mà trông bác trẻ hơn nhiều. Vì sao vậy?

– Vì không khí tươi mát – Acmali đáp – Mỗi lần chửi mắng, vợ tôi đều đuổi tôi ra khỏi nhà. Thế là một nửa đời tôi sống trong không khí tươi mát.