Tục ngữ Việt Nam vần D 4

Đánh rắn phải đánh giập đầu
Đánh trống bỏ dùi
Đánh trống động chiêng
Đánh trống lảng
Đánh trống lấp
Đánh trống qua cửa nhà sấm
Đao to búa lớn
Đào sâu chôn chặt
Đào sâu suy nghĩ
Đào thắm thì đào lại phai, bồ nâu dãi nắng thì mài chẳng đi
Đau đầu buốt (nhức) óc
Đau đẻ chờ sáng trăng (giăng)
Đau mắt, thương người mù
Đau như búa bổ
Đau như cắt (xé)
Đau như dần
Đau như hoạn
Đau như xát muối
Đáy bể (biển) mò kim
Đắm đò mới lo giặt mẹt
Đắm nguyệt say hoa
Đằng vân giá vũ
Đặng (được) chim quên ná, đặng (được) cà quên nơm
Đắt lúa tẻ, rẻ lúa nếp
Đắt như tôm tươi
Đắt ra quế, ế ra củi
Đâm ba chày (chẻ) củ
Đâm bị thóc, chọc bị gạo
Đâm chồi mọi rễ
Đâm lao thì phải theo lao
Đâm quàng bụi rậm
Đâm sấp dập ngửa
Đấm mồm đấm miệng
Đất bằng nổi sóng
Đất chẳng chịu trời, trời phải chịu đất
Đất chuyển trời rung
Đất có thổ công, sông có hà bá
Đất có tuần, dân có vận
Đất cứng trồng cây ngả nghiêng
Đất khách quê người