Tục ngữ Việt Nam vần C 5

Chim chích ghẹo bồ nông
Chim chích vào rừng
Chim đẹp nhờ bộ lông; người đẹp nhờ bộ cánh
Chim mạnh về cánh, cá mạnh về vây
Chim sa cá lặn
Chim trời cá nước
Chín bỏ làm mười
Chín đụn mười trâu
Chín người mười ý
Chín nhớ mười thương
Chịu lép một bề
Cho ăn bánh vẽ
Cho cục vàng, không bằng chỉ đàng làm ăn
Cho đi tàu bay giấy
Chó ăn đá gà ăn sỏi
Chó ăn vụng bột
Chó càn cắn giậu
Chó cắn áo rách
Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng
Chó chê mèo lắm lông
Chó chui gầm chạn
Chó có váy lĩnh
Chó cùng rứt (bứt) giậu
Chó dại cắn càn
Chó dại có mùa, người dại quanh năm
Chó đen giữ mực
Chó gầy hổ mặt người nuôi
Chó ghẻ có mỡ đằng đuôi
Chó liền da, gà liền xương
Chó ngáp phải ruồi
Chó nhảy (ngồi) bàn độc
Chó tha đi mèo tha lại
Chó treo, mèo đậy
Chọc gậy bánh xe
Chọc trời khuấy nước
Chọn bó đũa lấy cột cờ
Chọn mặt gửi vàng
Chôn chân tại chỗ
Chồn chân mỏi gối
Chồng ăn chả, vợ ăn nem