=Menu

Thí nghiệm thành công

– Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.

Peter đi học về, bà hỏi:

– Hôm nay cháu học gì?

– Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ.

– Thế ngày mai?

– Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lại trường đã!

0 comments… add one

Leave a Comment