Tag: Tuổi trẻ

Danh ngôn Tuổi trẻ 1

Nhiệt tình là một tật bệnh thường mắc phải của tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc hối hận, bên ngoài bôi một ít thuốc cao kinh nghiệm thì sẽ trị khỏi ngay. A.Bissy (Mỹ) Nếu tuổi trẻ không